ET 100% NON

PROFIT PROJEKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreningen Micro biogas Nepal

 
 

 

 

 

Bestyrelse

 

Formand.:

 

Martin Petersen

Ellebakkevej 3 c
3140 Ålsgårde
 

 

Medlemmer.:

 

Claus Borvang

Jollen 43
3070 Snekkersten
 

Kim Christensen

Skibsegen 71
3070 Snekkersten
 

Rene Jensen

Humlebækvej 36A 1
3480 Fredensborg
 

Thomas Danø Møller

Nationernes alle´ 9
3000 Helsingør

 

Revisor:

Kurt Modin

Stjernegade 16h
3000 Helsingør
 

 

Vedtægter for Micro-Biogas Nepal,

Navn, hjemsted og formål

Vedtaget og godkendt 3-4-2011

 

1.1. Foreningens navn er Micro-Biogas Nepal

 

1.2. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune.

 

1.3. Foreningen har til formål, at yde økonomisk bistand til ny bygning af micro-biogas anlæg for lokale beboer i Kaski distriktet, Nepal. For at øge levestandarten, samt at minmere træfældningen i området.

 

1.4. Foreningen er et 100 % non-profit projekt. Kontingenter og øvrige indsamlede midler går ubeskåret til formålet.

 

Medlemsforhold

2.1. Som medlem kan optages enhver fysisk eller juridisk person.

 

2.2. Indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse pr. mail til info@micro-biogas.com eller til Martin Petersen, Ellebakkevej 3c, 3140 Ålsgårde

 

2.3. Optagelse kan nægtes når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsen taler for at afvise optagelsen.

 

2.4. Information og kommunikation mellem medlemmer og Micro-biogas Nepal vil hovedsaligt foregår elektronisk.

 

kontingent

3.1. Der vil være 2 former for kontingent et for private og et for firmare. Beløbet størrelse fastsættes ved generalforsamlingen.

 

Udmeldelse og eksklusion

4.1. Udmeldelse finder sted skriftligt til info@micro-biogas.com eller Martin Petersen, Ellebakkevej 3c, 3140 Ålsgårde med virkning fra modtagelsen af udmeldelsen.

 

4.2. Bestyrelsen kan beslutte, at eksludere et medlem, der efter bestyrelsen opfattelse handler til skade for foreningen. Beslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse.

 

 

 

 

Foreningens bestyrelse

5.1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

5.2. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, afholdes der suppleringsvalg ved næstkommende generalforsamlingen med mindre bestyrelsen bliver på mindre end 3 medlemmer, i hvilket tilfælde bestyrelsen er berettiget til at supplere sig selv.

 

5.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand og kasserer.

 

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelsesmøde, når formanden finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt eller elektronisk med angivelse af dagsorden.

 

5.5. Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat. Referatet underskrives af formanden og mindst et andet bestyrelsesmedlem. Beslutningsreferaterne er tilgængelige for alle medlemmer ved henvendelse til Martin Petersen.

 

5.6. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Generalforsamlingen

6.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt.

 

6.2. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 6 uger efter begæringen er fremsat.

 

6.3. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 4 ugers varsel ved særskilt henvendelse til de enkelte medlemmer.

 

6.4. Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der ved skriftlig tilmeldning til foreningens formand senest 2 uger inden mødet tilmelder sig dette.

 

6.5. Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer som har indbetalt kontingent inden for en periode af 12 måneder fra den dato generalforsamlingen bliver indkaldt. 

 

6.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet bestemmes af denne vedtægt. Der kan stemmes ved skriftlig dateret fuldmagt afgivet til et andet medlem.

 

6.7. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten

 

Regnskab og formue

7.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

7.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 1 revisor valgt af generalforsamlingen.

 

Tegning

8.1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.

 

8.2. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens aktiviteter.

 

Vedtægtsændringer

9.2. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af bestyrelsen stemmer for ændringen.

 

Opløsning

10.1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige foreningens medlemmer. Opnås denne majoritet ikke, er foreningens bestyrelse berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmer.

 

10.2. Ved foreningens opløsning doneres foreningens formue til:

Narayan Prasad Kuikel, Adr. V.D.C. Kalfka 8 Dist: Kaski, Pokhara Nepal 

 

Støt med dit medlemsskab af foreningen Micro biogas Nepal
Indmeldelsesgebyr kr 250,- samt alle donerede
beløb går ubeskåret til at bygge nye
Micro biogas anlæg, ingen løbende kontigent.

 

 

www.micro-biogas.com

 

CVR 33609132

 

V/ Martin Petersen Ellebakkevej 3c, 3140 Ålsgårde. DK. Tlf. +4549707155

Bank DDBank. Helsingør Reg. 3163 Konto 3807378600